Hợp tác xã tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh Thái Nguyên trong 10 năm qua