Nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp